Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat MüdürüGümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

(1) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürünün görevleri şunlardır;
 
a) Bölgesinde kaçakçılıkla mücadele hedef ve stratejisini oluşturmak.
 
b) Personelin daima göreve hazır bulundurulmasını ve görevin zamanında yapılmasını sağlamak.
 
c) Personelin adli kolluk ve kaçakçılıkla mücadele konularında eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim vermek.
 
ç) Kaçakçılık olayları ile ilgili inceleme, araştırma, soruşturma ve operasyon yapmak,  kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmaya yönelik tedbirleri almak.
 
d) Bölgesindeki kaçakçılık olaylarıyla ilgili istihbarat çalışmaları yapmak.
 
e) Birimindeki silah, donanım, haberleşme, nakil araçları, dedektör köpekler ile her türlü malzeme ve teknik cihazın çalışır halde bulundurulmasını ve talimatlar doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.
 
f) Adli kolluk sorumlusu görevini yerine getirmek.
 
g) Gerektiğinde görev bölgesindeki diğer adli kolluk personeli arasındaki çalışmaları ve soruşturmaları koordine etmek.
 
ğ) Personel arasında görev dağılımı ve iş bölümü yaparak hizmetin düzenli, verimli ve süratli yürütülmesini sağlamak.
h) Cumhuriyet Savcısının bilgisi dahilinde görev bölgesinde vuku bulan kaçakçılık olayları konusunda Bölge Müdürünü bilgilendirmek.
 
ı) Gümrük Kanununa temas ettiği kanaatine varılan ihlallerle ilgili konularda öncelikle Bölge Müdürüne haber vermek.
 
i) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
(2) Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden, adli işlemlerde Cumhuriyet Savcısına, idari işlemlerde amirlerine karşı sorumludur.

Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin tamamını indirmek için tıklayınız