Uluslararası İlişkiler

Uluslararası ilişkiler

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün İşbirliği Yaptığı Uluslar Arası Kuruluşlar 
 

  • UNODC   (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU VE SUÇ OFİSİ (USO)
              (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME -UNODC)
  • UMK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU MADDELER KOMİSYONU (UMK)   
           (UNITED NATIONS COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS -UNCND)
  • OYUTAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAKIN VE ORTA DOĞU DOĞU YASADIŞI
             UYUŞTURUCU TICARETI ALT KOMISYONU (BM-OYUTAK)
  • HONLEA  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞIYLA   
          MÜCADELE EDEN ULUSAL KURULUŞ BÖLÜM BAŞKANLARI
              (HEADS OF NATIONAL LAW ENFORCEMENT AGENCIES-UN- HONLEA)
  • UNKB  ULUSLAR ARASI NARKOTİK KONTROL BÜROSU (UNKB)
              (THE INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD – INCB)
  • AGİT AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI  (AGİT)
             (ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE - OSCE)
  • COE AVRUPA  KONSEYİ                 
              (COUNCIL OF EUROPE-COE)
  • POMPIDOU POMPIDOU GRUBU
              (THE CO-OPERATION GROUP TO COMBAT DRUG ABUSE AND DRUG  TRAFFICKING)
  • EMCDDA AVRUPA UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI İZLEME MERKEZİ

             (THE EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION -EMCDDA)
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (UNITED NATIONS)
 
1.1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU VE SUÇ OFİSİ (USO)
(UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME -UNODC)
1997 yılında kurulmuş olup, genel merkezi Viyana’dadır. Eski adı ODCCP (Uyuşturucu Kontrolü ve Suçun Önlenmesi Ofisi) olan UNODC, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı (UNDCP) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Suçu Önleme Merkezi’nden (CICP) oluşmaktadır.
Birleşmiş Milletlerin yasadışılılığa karşı savaştaki merkezi olan Uyuşturucu ve Suç Ofisi Uyuşturucuyla küresel boyutlu mücadelede, suç önlemede ve terörizmle mücadelede aktif rol oynamaktadır.
Uyuşturucu ve suçla mücadelede küresel bir lider olmanın yanısıra UNODC dünyanın her bölgesinde bulunan geniş saha ofisleri ağına sahiptir. Global  ölçekte sınırı aşan suçlarla yasadışı uyuşturucu suçlarına karşı yürütülen mücadeleye öncülük etmektedir. Farklı ülke vatandaşlarından oluşan yaklaşık 500 görevliyle çalışmalarını yürüten UNODC’nin Newyork ve Brüksel’de bulunan irtibat ofisleri haricinde 10 adet bölge ofisi ve 9 adet ülke ofisi bulunmaktadır. Gelirinin, önemli bir kısmı hükümetlerden olmak üzere, %90’ı yapılan bağışlardan oluşmaktadır.
 
1.2. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU MADDELER KOMİSYONU (UMK)
(UNITED NATIONS COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS -UNCND)
Uyuşturucu maddelerin yasadışı üretimi, kaçakçılığı ve kullanımıyla uluslararası düzeyde yürütülen mücadelede en etkin rol oynayan kuruluşlardan biri olan Uyuşturucu Maddeler Komisyonu 1946 yılında kurulmuş olup bugün için üye sayısı 53 tür.
UMK, uluslararası uyuşturucu kontrolü alanında BM’nin ana politika üreticisidir. UNDCP rehberliğinde küresel etkinlik programları hazırlar. Uyuşturucunun dünyadaki geldiği noktayı analiz ederek uyuşturucuyla mücadele için ve uluslar arası kontrol sistemini güçlendirici teklifler hazırlar. UMK öte yandan faaliyet alanına giren konulardaki uluslararası anlaşmaların taslak metinlerini hazırlar. Bugüne kadar Komisyonca hazırlanmış evrensel düzeyde olan sözleşmeler: 1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve 1988 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticaretiyle Mücadele Sözleşmesidir. Ülkemiz söz konusu üç Sözleşme'ye de taraf bulunmaktadır.
UMK yılda bir kez Viyana’da toplanmaktadır. Toplantıların son iki günü Bakanlar düzeyinde olmaktadır.
UMK’nın çeşitli yardımcı kuruluşları vardır. Bunlar, OYUTAK (Orta ve Yakın Doğu Yasadışı Uyuşturucu Maddeler ve İlgili Konular Alt Komisyonu) ve Meeting of HONLEA’dır (Uyuşturucu ile Mücadele Eden Ulusal Birim Başkanları Toplantısı).
 
1.2.1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAKIN VE ORTA DOĞU YASADIŞI UYUŞTURUCU TICARETI ALT KOMISYONU (BM-OYUTAK)
(SUBCOMMISSION ON ILLICIT DRUG TRAFFIC AND RELATED MATTERS IN THE NEAR AND MIDDLE EAST )
 
Yakın ve Orta Doğu coğrafyasında bulunan 24 ülkeden oluşan Yakın ve Orta Doğu Yasadışı Uyuşturucu Ticareti Alt Komisyonu (OYUTAK), Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uyuşturucu Maddeler Komisyonu'nun (UMK) bir alt bölgesel komisyonudur. OYUTAK, 1973 yılında, Uyuşturucu Maddeler Komisyonu’nun tavsiyesi üzerine, Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından kurulmuştur. Yasadışı uyuşturucu trafiğine karşı yürütülen bölgesel faaliyetleri koordine etmek ve Komisyon’a sunulacak tavsiye kararlarını formüle etmek başlıca görevleridir.
OYUTAK, her yıl 4 günlük bir süreyle toplanmaktadır. Yapılan bu toplantılar sonunda, üye ülkeler, uyuşturucu madde üretimi, kaçakçılığı ve kullanımı ile mücadeleye yönelik olarak sunmuş oldukları öneri ve kararları sunmaktadır. Böylelikle bölge ülkelerinin, uyuşturucuya karşı verdikleri mücadeleye destek verilmiş olmakta; mücadeleye ilişkin yeni metot ve teknikler geliştirilmektedir. Ayrıca toplantı raporu Alt komisyon tarafından direk Uyuşturucu Maddeler Komisyonu’na sunulmaktadır.
 
1.2.2 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE EDEN ULUSAL KURULUŞ BÖLÜM BAŞKANLARI
(HEADS OF NATIONAL LAW ENFORCEMENT AGENCIES-UN- HONLEA)
 
 1974 yılında faaliyete geçen HONLEA’nın amacı; küresel olarak uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile bunların imalinde kullanılan kimyasalların kaçakçılığı ile mücadelede yeni yöntemler belirleme, önlemler almak ve Uyuşturucu Maddeler Ulusal Yasa Uygulayıcısı Başkanları arasında işbirliğini arttırmak, bölgesel ölçekteki uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele alanında yürütülen faaliyetleri koordine etmektir. Merkezi Viyana’da olan HONLEA’nın Genel Kurulu üç yılda bir toplanmaktadır.
BM bünyesinde, Avrupa, Asya ve Pasifik, Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler olmak üzere dört adet HONLEA organizasyonu bulunmaktadır. Ülke olarak HONLEA’nın hem Avrupa hem de Asya Pasifik Grubu’na dahil olduğumuz için her iki grup toplantılarına Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından katılım sağlanmaktadır.
 
1.3. ULUSLAR ARASI NARKOTİK KONTROL BÜROSU (UNKB)
(THE INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD – INCB) 
 
INCB, 1961 BM TEK Sözleşmesi (Single Convention on Narcotic Drugs) uyarınca 1968 yılında kurulmuş olup, merkezi Viyana’dadır.
Ülkelerin fenni ve tıbbi amaçlı kullanılan uyuşturucu ve psikotrop maddelere olan ihtiyaçlarının bildirildiği kuruluştur. 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesine göre bahse konu maddelerin ara maddeler de dahil olmak üzere kaçağa kaymasının engellenmesi de görevleri arasındadır.
BM ve devletlerden bağımsız bir yapıya sahip olan Kurul, üye devletlerin ilgili sözleşmelere uyup uymadığını kontrol etmekle birlikte bazı konularda yarı mahkeme gibi karar verir.
Kurul yılda en az iki kez toplanır. INCB, kendi faaliyetlerine dayanarak UMK (Uyuşturucu Maddeler Komisyonu) yoluyla ECOSOC’a sunulan yıllık raporu yayınlamaktadır. Rapor, dünyanın çeşitli bölgelerindeki uyuşturucu kontrol durumunun kapsamlı bir çalışmasını sunmaktadır. INCB, tarafsız bir organ olarak tehlikeli trendleri tanımlamaya ve tahmin etmeye çalışmakta ve alınması gerekli önlemleri önermektedir.
Çalışmaları BM tarafından finanse edilen INCB, hükümetlere uyuşturucu kontrol sözleşmeleri sonucu uyacağı şartları bildirmekte, bu çalışmalarında onlara yardımcı olmaktadır. Kurul, uyuşturucu kontrolünün 2 temel özelliği ile ilgilenir: Uyuşturucunun yasal üretimi, ticareti ve satışı ile ilgili olarak, gerekli ihtiyacın sağlanması ve yasal kaynakların yasadışı kullanıma kaymaması.
 
 2. AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI  (AGİT)
(ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE - OSCE)
 
Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Asya’dan üyeleri bulunan AGİT en geniş bölgesel güvenlik teşkilatıdır. Şu an itibariyle 56 ülke AGİT’e üyedir.
AGİT erken uyarı, çatışma öncesi önlemler, kriz yönetimi ve çatışma sonrası rehabilitasyonu konularında karar verme ve siyasal müzakere ortamı sunmaktadır. Siyasi- askeri, ekonomik ve çevresel ve insan yönleri çevreleyen, güvenlik konusuna kapsamlı bir bakış açısına sahiptir. Bu nedenle silahlanma kontrollerini, güven ve güvenlik sağlayıcı araçları, insan haklarını, ulusal azınlıkları, demokratikleştirmeyi, stratejilerin yönetilmesini, terörizmle mücadele edilmesini ve ekonomik ve çevresel aktiviteleri içine alan çok sayıda güvenlikle ilgili teşebbüste bulunmaktadır.
 
3. AVRUPA KONSEYİ
(COUNCIL OF EUROPE-COE)
 
1949 yılında 10 ülke ile kurulan Avrupa Konseyi Strasburg’da bulunmaktadır. Halen 47 üye ülkesiyle tüm Avrupa kıtasını çevrelen Konsey, Avrupa çapında başta hukuk ve insan haklarının korunması, eğitim, kültür alanlarında anlaşmalar kabul eden, hükümetler arası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyine bağlıdır.
 
3.1. POMPIDOU GRUBU
(THE CO-OPERATION GROUP TO COMBAT DRUG ABUSE AND DRUG TRAFFICKING)
 
Pompidou Grubu Avrupa Konseyi bünyesinde olup 1971 yılında, Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou’ nun önerisine istinaden, uyuşturucu bağımlılığı ve kaçakçılığı ile mücadele amacıyla yedi Avrupa ülkesinin katılımıyla kurulmuştur. 1980 yılında Avrupa Konseyi’nin bünyesine dahil olmuştur. Merkezi Strasburg’dadır.
Ülkelerin uyuşturucuyla mücadeledeki deneyimlerini paylaşma, etkili ve delil merkezli uyuşturucuyla mücadele politikalarına katkıda bulunmak ve uyuşturucuyla mücadele için politika, uygulama ve bilimi aynı merkezde buluşturmak amacıyla kurulmuş olan gruba bugün 36 ülke üyedir.
 
4. AVRUPA UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI İZLEME MERKEZİ
(THE EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION -EMCDDA)
 
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) küresel uyuşturucu sorununu ele almak için sağlam, sağlıklı, bilimsel bilgi elde etmek ve Avrupa’nın uyuşturucu sorunlarının niteliğini anlayarak bunlara daha iyi yanıt vermesine yardımcı olmak üzere 1993’te kurulmuştur.
Bir Avrupa Birliği kurumu olan EMCDDA’in misyonu, özellikle AB ve Üye Devletleri’ne uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı ile bunların sonuçları hakkında Avrupa düzeyinde gerekli, objektif, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgi temin etmektir.
Merkezi Lizbon’da olan EMCDDA’ye Türkiye’nin katılması, Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Alt Kurulu’nun 26.06.2001 tarihinde yapılan 50. toplantısında kararlaştırılmış olup, katılım töreni 26.08.2004 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
EMCDDA’nın Türkiye temas noktası EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi bünyesinde bulunan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) dir.
 
  
SELEC Türkiye  Ulusal İrtibat Noktası (NFP) İletişim Bilgileri
Telefon  : + 90 312 449 3661
Faks      : + 90 312 449 3491
E-posta  :   tr_nfp@selec.org  
GÜNEYDOĞU AVRUPA KANUN UYGULAMA MERKEZİ
 
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması 2000/1373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak 05 Kasım 2000 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Romanya’nın başkenti Bükreş’te oluşturulan merkezde; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan, Karadağ, Türkiye ve Yunanistan’ın gümrük ve polis irtibat görevlilerinin katılımları ile faaliyetlerini işbirliği temelinde sınıraşan suçlarla mücadele kapsamında yürütmekteydi.
 
Ancak, bahse konu anlaşmanın SECI Merkezini ayrı bir tüzel kişilik olarak belirlememiş olması uluslararası ilişkilerde temsil problemine yol açmaktaydı. Ayrıca,  idari yapılanmanın günümüz şartlarına ve uluslararası müşterek temsile olanak tanımaması, Merkezin asgari ihtiyaçlarının temininde bile karar alma sürecinde sıkıntı oluşturması, anlaşma kapsamında yasal alt yapının olmaması sebebiyle kişisel verilerin üye ülkeler arasında paylaşılamaması gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.
 
Bu kapsamda, bahse konu Merkezin yeniden yapılandırılması ve etkinliğinin artırılması amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirme; Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) Sınıraşan Suçlarla Mücadele Anlaşmasının yeniden ele alınması konusunda ilk adımı oluşturmuş, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi’nin (SELEC) temelini teşkil etmiştir.
 
Bu kapsamda üye ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile 2007 yılında oluşturulan komisyon vasıtasıyla iki yılda gerçekleştirilen müzakereler neticesinde SELEC Anlaşması hazırlanmıştır. SELEC Anlaşması ile Merkezin tüzel kişiliğe kavuşturulması, örgütün yapılanmasının genişletilmesi ve örgütlenmesine ilişkin ayrıntılı idari düzenlemeler yapılması, operasyonel işbirliğinin yeni altyapıya kavuşturulması, karar alma sürecinin etkin ve işler hale getirilmesi öngörülmekteydi.  Ayrıca, bahse konu Anlaşma ile yasal alt yapının oluşturulması suretiyle üye ülkeler arasında kişisel verilerin saklanması ve değiştirilmesine de olanak sağlanmıştır. 
 
Gerçekleştirilen yeni yapılanma ile SELEC, sınır aşan suçlara ilişkin istihbarat, ihbar ve bilgi değişimlerine yönelik operasyonel bir yapıya dönüşmüştür. Bu anlaşmanın SECI üyesi ülkeler tarafından onaylanmasını müteakip SECI Anlaşmasının yerini Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) Anlaşması almıştır. Üye ülkelerin gümrük ve polis idarelerinin birer irtibat görevlisi ile temsil edileceği Merkez, Romanya Bükreş’te SECI Merkezinde tesis edilmiştir.
  
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesinin (SELEC) onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 22 Ekim 2011 tarih ve 28092 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak uygun bulunmuştur.
Görev Güçleri
SELEC Merkezi bünyesinde sınır aşan suçlarla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla üye ülkelerden birinin (istisna olarak Sahtecilik ve Kaçakçılıkla Mücadele Görev Gücünün koordinatörlüğünü Hırvatistan ve Arnavutluk beraber yürütmektedir) koordinesinde sekiz (8) adet Görev Gücü kurulmuştur. Görev Güçleri Yönergesi’ne (General Guidelines of the Task Forces) göre, bir görev gücü için öneriyi getiren ülke, o konuda üst düzey bir görevlisini “Görev Gücü Koordinatörü” olarak atamaktadır. Koordinatör, kendi ülkesindeki görevine devam etmekte ve aynı zamanda SELEC Merkezi ve diğer ülkelerle eşgüdümü sağlamaktadır. Öneriyi getiren ülkenin SELEC Merkezindeki İrtibat Görevlisi ise Görev Gücü Müdürü olarak tanımlanmaktadır. Görev güçlerinin faaliyetlerinde SELEC Merkezi’nin rolü, ülkelerin müşterek soruşturmaları neticesinde yapmaya karar verdikleri operasyonlara koordinasyon desteği ve mali destek vermek şeklindedir. Görev Gücü operasyonları genellikle üye ülkelerin kolluk birimlerinin önceden bölgesel ve ulusal operasyon planları hazırlayıp kararlaştırılan hedeflere bütün ülkelerde eşzamanlı olarak operasyonlar yapılması şeklinde icra edilmektedir. Genellikle 3–7 gün süren operasyonlar sırasında SELEC Merkezi’nde operasyon süresince 24 saat esasına göre görev yapan Operasyon Koordinasyon Birimi (OCU) kurulmakta ve katılan ülkelerin diğer ülkelere yönelik yapmış oldukları talepler OCU tarafından süratle sonuçlandırılmaktadır.    
SELEC Merkezi bünyesinde sınır aşan suçlarla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla kurulan sekiz adet görev gücü ve sözkonusu görev güçlerinin koordinasyonundan sorumlu ülkeler aşağıda listelenmiştir:
 
 GÖREV GÜÇLERİ  
 1-Uyuşturucu ile Mücadele Görev Gücü (Bulgaristan),
 
 2- Yasadışı Göç ve İnsan Ticareti Görev Gücü (Romanya),
a) İnsan Ticareti ile Mücadele Alt Grubu (Romanya)
b) Yasadışı Göç ile Mücadele Alt Grubu (Romanya)
 
3- Mali Suçlar ve Bilgisayar Suçları Görev Gücü  (Makedonya)
a)Kalpazanlıkla Mücadele Alt Grubu (Makedonya)
b)Kredi Kartları Sahteciliği ile Mücadele Alt Grubu (Romanya)
c)Siber Suçlarla Mücadele Alt Grubu (Romanya)
d)Fikri Mülkiyet Hakları Alt Grubu (Bulgaristan)
e)Kara paranın Aklanması ile Mücadele Alt Grubu (Moldova)
 
4-Çalıntı Otolar Görev Gücü (Macaristan)
 
5- Çevre Suçlarıyla Mücadele Görev Gücü (Macaristan)
   - Kültürel ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Görev Gücü (Makedonya)
 
6-Terörle Mücadele Görev Gücü (Türkiye)
a)Terörle Mücadele Alt Grubu (Türkiye)
b)SALW (Küçük ve Hafif Silahlar ile Patlayıcıların Kaçakçılığı) Alt Grubu   (Arnavutluk)
c)WMD (Kitle İmha Silahları Kaçakçılığı) Alt Grubu (Romanya)
 
7- Sahtecilik ve Kaçakçılıkla Mücadele Görev Gücü (Arnavutluk),
 
8- Konteyner Güvenliği Görev Gücü (Yunanistan)
Görev Güçleri bünyesinde muhtelif tarihlerde bölge ülkeleri arasında suçla mücadelede etkinliğin artırılması ve sınır aşan suça aktif müdahale amaçlı çeşitli bölgesel operasyonlar ve ortak soruşturmalar düzenlenmektedir.  Sözkonusu operasyonlara ve soruşturmalara Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzce ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce aktif katılım sağlanmaktadır. Düzenlenen bahsekonu operasyonlar, uluslararası hızlı bilgi değişimi sağlamasının yanı sıra ülkemizde organize suçla mücadele eden kurumlarımızın birlikte çalışması açısından dinamik bir etkileşimi sağlamaktadır.
 
SELEC Türkiye Ulusal İrtibat Noktası: 
SELEC Merkezi sınır aşan her türlü suçla etkin mücadele temelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. SELEC Anlaşmasının 15. Maddesi kapsamında teşkil edilen Ulusal İrtibat Noktası, Bakanlığımızın soruşturma yetkisine haiz birim; 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 164 üncü maddesi gereği gümrük muhafaza amir ve memurları’ndan oluşmaktadır. SELEC Merkezi tarafından ülkemize yönelik sınır aşan suçlara ilişkin istihbarat, ihbar ve bilgi değişimleri söz konusu kanunun 158 inci Maddesi kapsamında Ulusal İrtibat Noktamız aracılığıyla gerçekleştirilmekte olup, söz konusu ihbar ve istihbaratlara ilişkin işlemler Ulusal İrtibat Noktamızda görev yapan “adli kolluk” yetkisine haiz Muhafaza Personeli tarafından yerine getirilmektedir.